Các ấn phẩm truyền thông – IRT

Thiết kế và sản xuất các ấn phẩm thương hiệu – PSI
Tháng Năm 16, 2018
Các ấn phẩm truyền thông – LH TMC
Tháng Năm 17, 2018

CÁC ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG - IRT


Bối cảnh

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi cả nước; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu, giải pháp

Hình ảnh về IRT được chỉn chu, đơn giản, hiện đại

Liên hệ với Haki