Các ấn phẩm truyền thông – IRT

Các ấn phẩm truyền thông – IRT
Các ấn phẩm truyền thông – IRT
Các ấn phẩm truyền thông – IRT
Các ấn phẩm truyền thông – IRT

Các ấn phẩm truyền thông – IRT - Hình ảnh về IRT được chỉn chu, đơn giản, hiện đại

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM

Thời gian:

2017

Website:

https://olt.mof.gov.vn/


Bối cảnh

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi cả nước; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu, giải pháp

Hình ảnh về IRT được chỉn chu, đơn giản, hiện đại