Thiết kế & in ấn ấn phẩm Sách giáo trình "Tiếng Việt thực hành" - Đại học Thăng Long

Thiết kế & in ấn ấn phẩm Sách giáo trình "Tiếng Việt thực hành" - Đại học Thăng Long
Thiết kế & in ấn ấn phẩm Sách giáo trình "Tiếng Việt thực hành" - Đại học Thăng Long

Xây dựng bộ ấn phẩm truyền thông đẹp, tinh tế, đơn giản, hiện đại, phù hợp với tiêu chí của Đại học Thăng Long.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng:
Đại học Thăng Long
 

Thời gian:
2020

Về Khách hàng:
Trường Đại học Thăng Long là cơ sở đào tạo đa ngành, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ theo định hướng ứng dụng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu: 
Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trình độ đại học và sau đại học đa ngành với chất lượng cao gắn với nhu cầu xã hội; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học; xây dựng Trường theo định hướng đại học ứng dụng và hội nhập quốc tế, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Biện pháp:
Haki xây dựng bộ ấn phẩm sản phẩm theo tiêu chí ưu tiên của Đại học Thăng Long đơn giản, hiện đại và thu hút, tạo cảm hứng học cho các bạn sinh viên.